• 1 Mahadev
  Mahayogi, Bhairav, Rudra, Shankar, Bholenath
 • 2 Omkar
  Maharudra, Aasutosh, Chandrasekhar, Nageshwar
 • 3 Bholenath
  Shiv, Neelkanth, Aushotosh, Gangadhar, Mahakaal, Kapali
 • 4 Bholenath
  Om Namah Shivay
--

Shiva Kavachamasya shrI shivakavacha stotramahAmantrasya
R^ishhabhayogIshvara R^ishhiH .
anushhTup.h chhandaH .
shrIsAmbasadAshivo devatA .

oM bIjam .
namaH shaktiH .
shivAyeti kIlakam.h .
mama sAmbasadAshivaprItyarthe jape viniyogaH .


karanyAsaH

oM sadAshivAya a.ngushhThAbhyA.n namaH .
naM ga.ngAdharAya tarjanIbhyA.n namaH .
maM mR^ityuJNjayAya madhyamAbhyA.n namaH .
shiM shUlapANaye anAmikAbhyA.n namaH .
vAM pinAkapANaye kanishhThikAbhyA.n namaH .
yaM umApataye karatalakarapR^ishhThAbhyA.n namaH .

hR^idayAdi a.nganyAsaH

oM sadAshivAya hR^idayAya namaH .
naM ga.ngAdharAya shirase svAhA .
maM mR^ityuJNjayAya shikhAyai vashhaT.h .
shiM shUlapANaye kavachAya huM .
vAM pinAkapANaye netratrayAya vaushhaT.h .
yaM umApataye astrAya phaT.h .
bhUrbhuvassuvaromiti digbandhaH ..

dhyAnam.h

vajradaMShTraM trinayanaM kAlakaNTha mari.ndamam.h .
sahasrakaramatyugraM vande shaMbhuM umApatim.h ..

rudrAxakaN^kaNalasatkaradaNDayugmaH
pAlAntarAlasitabhasmadhR^itatripuNDraH .
paJNchAxaraM paripaThan varamantrarAjaM
dhyAyan sadA pashupatiM sharaNaM vrajethAH ..

ataH paraM sarvapurANaguhyaM
niHsheshhapApaughaharaM pavitram.h .
jayapradaM sarvavipatpramochanaM
vaxyAmi shaivam kavachaM hitAya te ..

paJNchapUjA

laM pR^ithivyAtmane gandhaM samarpayAmi .
haM AkAshAtmane pushhpaiH pUjayAmi .
yaM vAyvAtmane dhUpam AghrApayAmi .
raM agnyAtmane dIpaM darshayAmi .
vaM amR^itAtmane amR^itaM mahAnaivedyaM nivedayAmi .
saM sarvAtmane sarvopachArapUjAM samarpayAmi ..

mantraH

R^ishhabha uvAcha \-\-\-
namaskR^itya mahAdevaM vishvavyApinamIshvaram.h .
vaxye shivamayaM varma sarvaraxAkaraM nR^iNAm.h .. 1..

shuchau deshe samAsIno yathAvatkalpitAsanaH .
jitendriyo jitaprANashchintayechchhivamavyayam.h .. 2..

hR^itpuNDarIkAntarasannivishhTaM
svatejasA vyAptanabho.avakAsham.h .
atIndriyaM sUxmamanantamAdyaM
dhyAyet.h parAnandamayaM mahesham.h ..

dhyAnAvadhUtAkhilakarmabandha\-
shchiraM chidAnanda nimagnachetAH .
shhaDaxaranyAsa samAhitAtmA
shaivena kuryAtkavachena raxAm.h ..

mAM pAtu devo.akhiladevatAtmA
saMsArakUpe patitaM gabhIre .
tannAma divyaM paramantramUlaM
dhunotu me sarvamaghaM hR^idistham.h ..

sarvatra mAM raxatu vishvamUrti\-
rjyotirmayAnandaghanashchidAtmA .
aNoraNiyAnurushaktirekaH
sa IshvaraH pAtu bhayAdasheshhAt.h ..

yo bhUsvarUpeNa bibharti vishvaM
pAyAtsa bhUmergirisho.ashhTamUrtiH .
yo.apAM svarUpeNa nR^iNAM karoti
sa.njIvanaM so.avatu mAM jalebhyaH ..

kalpAvasAne bhuvanAni dagdhvA
sarvANi yo nR^ityati bhUrilIlaH .
sa kAlarudro.avatu mAM davAgneH
vAtyAdibhIterakhilAchcha tApAt.h ..

pradIptavidyutkanakAvabhAso
vidyAvarAbhIti kuThArapANiH .
chaturmukhastatpurushhastrinetraH
prAchyAM sthito raxatu mAmajasram.h ..

kuThArakheTAN^kusha shUlaDhakkA\-
kapAlapAshAxa guNAndadhAnaH .

kuThaaravedaan~Nkushapaashashuula
kapaalaDhakkaakShakashuulapaaNiH
%?
chaturmukho nIlaruchistrinetraH
pAyAdaghoro dishi daxiNasyAm.h ..

kundendushaN^khasphaTikAvabhAso
vedAxamAlA varadAbhayAN^kaH .
tryaxashchaturvaktra uruprabhAvaH
sadyo.adhijAto.avatu mAM pratIchyAm.h ..

varAxamAlAbhayaTaN^kahastaH
sarojakiJNjalkasamAnavarNaH .
trilochanashchAruchaturmukho mAM
pAyAdudIchyAM dishi vAmadevaH ..

vedAbhayeshhTAN^kushaTaN^kapAsha\-
kapAlaDhakkAxarashUlapANiH .
sitadyutiH paJNchamukho.avatAnmAM
IshAna UrdhvaM paramaprakAshaH ..

mUrdhAnamavyAnmama chandramauliH
bhAlaM mamAvyAdatha bhAlanetraH .
netre mamAvyAdbhaganetrahArI
nAsAM sadA raxatu vishvanAthaH ..

pAyAchchhrutI me shrutigItakIrtiH
kapolamavyAtsatataM kapAlI .
vaktraM sadA raxatu paJNchavaktro
jihvAM sadA raxatu vedajihvaH ..

kaNThaM girIsho.avatu nIlakaNThaH
pANidvayaM pAtu pinAkapANiH .
dormUlamavyAnmama dharmabAhuH
vaxaHsthalaM daxamakhAntako.avyAt.h ..

mamodaraM pAtu girIndradhanvA
madhyaM mamAvyAnmadanAntakArI .
herambatAto mama pAtu nAbhiM
pAyAtkaTiM dhUrjaTirIshvaro me ..

UrudvayaM pAtu kuberamitro
jAnudvayaM me jagadIshvaro.avyAt.h .
jaN^ghAyugaM puN^gavaketuravyAt.h
pAdau mamAvyAtsuravandyapAdaH ..

maheshvaraH pAtu dinAdiyAme
mAM madhyayAme.avatu vAmadevaH .
trilochanaH pAtu tR^itIyayAme
vR^ishhadhvajaH pAtu dinAntyayAme ..

pAyAnnishAdau shashishekharo mAM
gaN^gAdharo raxatu mAM nishIthe .
gaurIpatiH pAtu nishAvasAne
mR^ityu~njayo raxatu sarvakAlam.h ..

antaHsthitaM raxatu sha.nkaro mAM
sthANuH sadA pAtu bahiHsthitaM mAm.h .
tadantare pAtu patiH pashUnAM
sadAshivo raxatu mAM samantAt.h ..

tishhThantamavyAd.h bhuvanaikanAthaH
pAyAdvrajantaM pramathAdhinAthaH .
vedAntavedyo.avatu mAM nishhaNNaM
mAmavyayH pAtu shivaH shayAnam.h ..

mArgeshhu mAM raxatu nIlakaNThaH
shailAdidurgeshhu puratrayAriH .
araNyavAsAdi mahApravAse
pAyAnmR^igavyAdha udArashaktiH ..

kalpAntakAlograpaTuprakopa\-
sphuTATTahAsochchalitANDakoshaH .
ghorArisenArNava durnivAra\-
mahAbhayAdraxatu vIrabhadraH ..

pattyashvamAtaN^garathAvarUthinI\-
%? pattyashvamAtaN^garathAvarUtha
sahasralaxAyuta koTibhIshhaNam.h .
akshauhiNInAM shatamAtatAyinAM
chhindyAnmR^iDo ghorakuThAra dhArayA ..

nihantu dasyUnpralayAnalArchiH
jvalattrishUlaM tripurAntakasya .
shArdUlasiMharxavR^ikAdihiMsrAn.h
sa.ntrAsayatvIshadhanuH pinAkaH ..

duH svapna duH shakuna durgati daurmanasya\-
durbhixa durvyasana duHsaha duryashAMsi .
utpAtatApavishhabhItimasad.hgrahArtiM
vyAdhIMshcha nAshayatu me jagatAmadhIshaH ..

OM namo bhagavate sadAshivAya
sakalatatvAtmakAya
sarvamantrasvarUpAya
sarvayantrAdhishhThitAya
sarvatantrasvarUpAya
sarvatatvavidUrAya
brahmarudrAvatAriNe
nIlakaNThAya
pArvatImanoharapriyAya
somasUryAgnilochanAya
bhasmoddhUlitavigrahAya
mahAmaNi mukuTadhAraNAya
mANikyabhUshhaNAya
sR^iShTisthitipralayakAla\-
raudrAvatArAya
daxAdhvaradhvaMsakAya
mahAkAlabhedanAya
mUladhAraikanilayAya
tatvAtItAya
ga.ngAdharAya
sarvadevAdidevAya
ShaDAshrayAya
vedAntasArAya
trivargasAdhanAya
anantakoTibrahmANDanAyakAya
ananta vAsuki taxaka\-
karkoTaka shaN^kha kulika\-
padma mahApadmeti\-
ashhTamahAnAgakulabhUshhaNAya
praNavasvarUpAya
chidAkAshAya
AkAsha dik.h svarUpAya
grahanaxatramAline
sakalAya
kalaN^karahitAya
sakalalokaikakartre
sakalalokaikabhartre
sakalalokaikasaMhartre
sakalalokaikagurave
sakalalokaikasAxiNe
sakalanigamaguhyAya
sakalavedAntapAragAya
sakalalokaikavarapradAya
sakalalokaikasha.nkarAya
sakaladuritArtibhaJNjanAya
sakalajagadabhaya.nkarAya
shashAN^kashekharAya
shAshvatanijAvAsAya
nirAkArAya
nirAbhAsAya
nirAmayAya
nirmalAya
nirmadAya
nishchintAya
niraha.nkArAya
nira.nkushAya
nishhkalaN^kAya
nirguNAya
nishhkAmAya
nirUpaplavAya
nirupadravaaya
niravadyAya
nirantarAya
nishhkAraNAya
nirAta.nkAya
nishhprapaJNchAya
nissaN^gAya
nirdvandvAya
nirAdhArAya
nIrAgAya
nishhkrodhAya
nirlopAya
nishhpApAya
nirbhayAya
nirvikalpAya
nirbhedAya
nishhkriyAya
nistulAya
niHsa.nshayAya
nira.njanAya
nirupamavibhavAya
nityashuddhabuddhamuktaparipUrNa\-
sachchidAnandAdvayAya
paramashAntasvarUpAya
paramashAntaprakAshAya
tejorUpAya
tejomayAya
tejo.adhipataye

jaya jaya rudra
mahArudra
mahAraudra
bhadrAvatAra
mahAbhairava
kAlabhairava
kalpAntabhairava
kapAlamAlAdhara
khaT.hvAN^ga charmakhaDgadhara pAshAN^kusha\-
DamaruushUla chApabANagadAshaktibhi.ndipAla\-
tomara musala mudgara pAsha parigha\-
bhushuNDii shataghnI chakrAdyAyudhabhIshhaNAkAra\-
sahasramukhadaMshhTrAkarAlavadana
vikaTATTahAsa visphArita brahmANDamaNDala
nAgendrakuNDala
nAgendrahAra
nAgendravalaya
nAgendracharmadhara
nAgendraniketana
mR^ityuJNjaya
tryambaka
tripurAntaka
vishvarUpa
virUpAxa
vishveshvara
vR^ishhabhavAhana
vishhavibhUshhaNa
vishvatomukha
sarvatomukha
mAM raxa raxa
jvalajvala
prajvala prajvala
mahAmR^ityubhayaM shamaya shamaya
apamR^ityubhayaM nAshaya nAshaya
rogabhayaM utsAdayotsAdaya
vishhasarpabhayaM shamaya shamaya
chorAn mAraya mAraya
mama shatrUn.h uchchATayochchATaya
trishUlena vidAraya vidAraya
kuThAreNa bhindhi bhindhi
khaDgena chhinddi chhinddi
chhindhi
khaTvAN^gena vipodhaya vipodhaya
vipothaya **
musalena nishhpeshhaya nishhpeshhaya
bANaiH sa.ntADaya sa.ntADaya
yaxa raxAMsi bhIshhaya bhIshhaya
asheshha bhUtAn.h vidrAvaya vidrAvaya
kUshhmANDabhUtavetAlamArIgaNa\-
brahmarAxasagaNAn.h sa.ntrAsaya sa.ntrAsaya
mama abhayaM kuru kuru
mama pApaM shodhaya shodhaya
%? moved here from above **
vitrastaM mAM AshvAsaya AshvAsaya
narakamahaabhayAn mAM uddhara uddhara
amR^itakaTAxavIxaNena mAM\-
Alokaya Alokaya sa.njIvaya sa.njIvaya
xuttR^ishhNArtaM mAM ApyAyaya ApyAyaya
duHkhAturaM mAM Anandaya Anandaya
shivakavachena mAM AchchhAdaya AchchhAdaya
hara hara mR^ityu.njaya tryambaka sadAshiva paramashiva namaste
namaste namaH ..

pUrvavat.h \- hR^idayAdi nyAsaH . paJNchapUjA ..
bhUrbhuvassuvaromiti digvimokaH ..

phala shrutiH}

R^ishhabha uvAcha \-\-\-
ityetatparamaM shaivaM kavachaM vyAhR^itaM mayA .
sarva bAdhA prashamanaM rahasyaM sarva dehinAm.h ..

yaH sadA dhArayenmartyaH shaivaM kavachamuttamam.h .
na tasya jAyate kApi bhayaM shaMbhoranugrahAt.h ..

xINAyuH prAptamR^ityurvA mahArogahato.api vA .
sadyaH sukhamavApnoti dIrghamAyushcha vindati ..

sarvadAridrayashamanaM saumAN^galyavivardhanam.h .
yo dhatte kavachaM shaivaM sa devairapi pUjyate ..

mahApAtakasaN^ghAtairmuchyate chopapAtakaiH .
dehAnte muktimApnoti shivavarmAnubhAvataH ..

tvamapi shraddayA vatsa shaivaM kavachamuttamam.h .
dhArayasva mayA dattaM sadyaH shreyo hyavApsyasi ..

shrIsUta uvAcha \-\-\-
ityuktvA R^ishhabho yogI tasmai pArthiva sUnave .
dadau shaN^khaM mahArAvaM khaDgaM cha arinishhUdanam.h ..

punashcha bhasma sa.nma.ntrya tadaN^gaM parito.aspR^ishat.h .
gajAnAM shhaTsahasrasya triguNasya balaM dadau ..

bhasmaprabhAvAt.h saMprAptabalaishvarya dhR^iti smR^itiH .
sa rAjaputraH shushubhe sharadarka iva shriyA ..

tamAha prAJNjaliM bhUyaH sa yogI nR^ipanandanam.h .
eshha khaDgo mayA dattastapomantrAnubhAvataH ..

shitadhAramimaM khaDgaM yasmai darshayase sphuTam.h .
sa sadyo mriyate shatruH sAxAnmR^ityurapi svayam.h ..

asya shaN^khasya nirhrAdaM ye shR^iNvanti tavAhitAH .
te mUrchchhitAH patishhyanti nyastashastrA vichetanAH ..

khaDgashaN^khAvimau divyau parasainyavinAshakau .
AtmasainyasvapaxANAM shauryatejovivardhanau ..

Atmasainyasya paxANAM

etayoshcha prabhAvena shaivena kavachena cha .
dvishhaTsahasra nAgAnAM balena mahatApi cha ..

bhasmadhAraNa sAmarthyAchchhatrusainyaM vijeshhyase .
prApya siMhAsanaM pitryaM goptA.asi pR^ithivImimAm.h ..

iti bhadrAyushhaM samyaganushAsya samAtR^ikam.h .
tAbhyAM saMpUjitaH so.atha yogI svairagatiryayau ..

iti shrIskandamahApurANe brahmottarakhaNDe shivakavacha prabhAva
varNanaM nAma dvAdasho.adhyAyaH saMpUrNaH ..

Subscribe in a reader google-site-verification: google2e2e41982e7a31b5.html